ตลับลูกปืนเคลือบที่เชิงเส้น

ตลับลูกปืนประเภทนี้ใช้สำหรับรองรับการเคลือบที่เชิงเส้นเช่นเดียวกับตลับลูกปืนหมุน ตลับลูกปืนเคลือบที่เชิงเส้นแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งกับแบบที่ไม่มีเม็ดลูกกลิ้ง ซึ่งอาศัยการสไลด์ระหว่างผิวสัมผัสสองผิว

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นถูกใช้ในหลายลักษณะงาน โดยในงานที่ต่างกันก็มีข้อกำหนดและความต้องการที่แตกต่างกันไป ในลักษณะงานจำพวกระบบขนส่งและรบบป้อนวัตถุดิบจะเป็นความต้องการในเรื่องของความเร็วและความแม่นยำ แต่ในเครื่องจักรที่ใช้ในการตรวจวัดจะเป็นเรื่องของความแม่นยำกับเครื่องของความแข็งแกร่ง เพื่อที่จะได้เลือกระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวและการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจะมีความสำคัญมาก INA ได้นำเสนอทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ผนวกกับการให้บริการจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีความเหมาะสมกับลักษณะงานหนึ่งๆ มากขึ้น

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นมีหลายแบบ แต่ละแบบมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปและมีความเหมาะสมกับลักษณะงานคนละอย่าง หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ให้พิจารณาจากหลายๆ อย่าง โดยให้พิจารณาตามลำดับความสำคัญ โดยมักจะเริ่มจากปัจจัย เรื่องโหลด, ความเร็ว, ความเร่งและระบบเคลื่อนที่ นอกจากนี้อาจจะพิจารณารวมถึงอุณภูมิทำงาน, สภาพการหล่อลื่น, การสั่นสะเทือน, การติดตั้งและถอดประกอบและการบำรุงรักษา

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบมีเม็ดลูกกลิ้ง

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นในกลุ่มนี้จะแบ่งเป็นตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยรางเดียว, แบบไกด์ด้วยแทรคโรลเลอร์, แบบไกด์ด้วยเพลากลม, แบบไกด์ด้วยชุดรังลูกปืนแบน รวมทั้งมีชุดขับเคลื่อนด้วย (แอคทูเอเตอร์และโต๊ะทำงานเคลื่อนที่) ยิ่งไปกว่านั้น INA ยังผลิตระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กพิเศษที่ใช้ในงานความแม่นยำสูงอย่างแผงวงจรคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ที่เล็กกะทัดรัดนี้ สามารถรับโหลดได้เยอะ, มีความเสียดทานต่ำและมีความแข็งแกร่งสูง จากการออกแบบที่กะทัดรัดนี้ ทำให้สามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ใช้พื้นที่มากกว่าได้

ระบบของตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นจะประกอบไปด้วย ชุดของรางวิ่งกับตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือเป็นชุดรางวิ่งประกบกันโดยมีชุดรังลูกปืนแบนอยู่ตรงกึ่งกลาง ชุดขับเคลื่อนก็มีทั้งแบบแกนเดียวและหลายแกน โดยจะเป็นชุดขับเคลื่อนสำเร็จรูปที่มีทั้งระบบนำร่อง, มอเตอร์ไฟฟ้าและชุดควบคุมที่เข้าคู่กับระบบนั้นๆ

ส่วนใหญ่ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะการเคลื่อนที่ แต่ถ้าเป็นแบบที่ไกด์ด้วยชุดรังลูกปืนแบบจะมีข้อจำกัดเรื่องระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นรองรับแรงในทุกทิศทางยกเว้นทิศทางที่ขับเคลื่อนที่ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบที่ไกด์ด้วยเพลากลมเหมาะกับงานที่รับโหลดในสองทิศทาง โดยสามารถขยับปรับตัวรับการบิดเอียงของเพลาที่เป็นรางวิ่งได้เล็กน้อย สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและความมั่นคงในขณะทำงาน ระบบที่ใช้มักจะเป็นชุดตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ได้ ได้รับการพรีโหลดมาจากโรงงานหรือสามารถทำการพรีโหลดได้ตอนติดตั้ง ทางผู้ใช้งานสามารถเลือกค่าความแม่นยำและพรีโหลดของตลับลูกปืนได้หลายขั้น ตามความต้องการของแต่ลักษณะงาน

ในการกำหนดขนาดของตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นที่จะใช้ เราจะเน้นพิจารณาจากขนาดและชนิดของโหลดและอายุการใช้งานที่ต้องการ รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในขณะทำงาน โดยทั่วไปตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นที่มีเม็ดลูกกลิ้งเป็นแบบเม็ดโรลเลอร์จะรับโหลดได้มากกว่าแบบเม็ดบอลเมื่อเทียบกับตลับลูกปืนที่มีขนาดเท่ากัน ดังนั้นตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเม็ดบอลจึงมักใช้กับงานที่มีโหลดในช่วงต่ำไปจนถึงระดับกลาง ในขณะที่แบบเม็ดโรลเลอร์ใช้กับงานที่รับโหลดสูง แต่กับงานที่ต้องรับโหลดหนักมากๆ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไกด์ด้วยชุดรังลูกปืนแบนจะมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้ง

ในขณะที่ตลับลูกปืนแบบมีเม็ดลูกกลิ้ง ส่วนของรางวิ่งกับตลับลูกปืนจะถูกแยกด้วยชิ้นส่วนที่มีการกลึง (เม็ดลูกกลิ้ง) ในแบบที่ไม่มีเม็ดลูกกลิ้งนี้ ตลับลูกปืนที่เคลื่อนที่จะอาศัยการสไลด์บนผิวรางวิ่งหรือผิวเพลา ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะเป็นตัวกำหนดว่าชั้นเคลือบรองลิ่มควรจะอยู่ที่ตัวตลับลูกปืนหรือรางวิ่ง การหล่อลื่นทำโดยอาศัยสารหล่อลื่นที่ผสมอยู่ในชั้นเคลือบรองลื่น

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้งนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเคลื่อนที่ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้งมีอยู่หลายแบบ ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจิ๋ว, ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นมาตรฐานของ INA และแบบระบบแผ่นรองลื่นแบน ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นขนาดเล็กจิ๋วประกอบไปด้วยรางวิ่งและตัวตลับลูกปืนที่มีชั้นเคลือบรองลื่นซึ่งไม่ต้องการการซ่อมบำรุงเลย แต่สำหรับระบบเคลื่อนที่เชิงเส้นมาตรฐานจะใช้เป็นบุชสวมแน่นในปลอกที่ทำจากโลหะมวลเบา ซึ่งต้องการการซ่อมบำรุงอยู่บ้าง แบบระบบแผ่นรองลื่นแบนก็มีชั้นเคลือบรองลื่น ซึ่งต้องการการเติมสารหล่อลื่นนานๆ ครั้งเช่นกัน glucophage xr koupit

ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้ง มีการสึกหรอต่ำและมีความสามารถในการรับแรงสถิตย์สูง เหมาะสมกับงานที่มีแรงกระแทกและการปนเปื้อน มีเสียงรบกวนต่ำเวลาทำงาน โดยไม่มีอาการสะดุดติดเข้ามารบกวน ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้งมีทั้งแบบที่ไม่ต้องการการดูแลและเติมสารหล่อลื่นเลย และแบบที่ต้องการการดูแลและเติมสารหล่อลื่นอยู่บ้าง จากคุณสมบัติที่หลากหลาย พวกมันจึงถูกเลือกใช้อยู่ในหลายๆ งาน โดยเฉพาะกับงานที่ตัวตลับลูกปืนต้องการการดูแลรักษาน้อยหรือไม่ต้องดูแลรักษาเลย หรือในงานที่ตลับลูกปืนจะเสี่ยงกับภาวะขาดสารหล่อลื่น รวมทั้งงานที่สารหล่อลื่นไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ถูกอนุญาตให้ใช้

อายุการใช้งานของตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้งจะขึ้นอยู่กับโหลด, ความเร็วในการสไลด์, อุณภูมิทำงานและความนาวนานของช่วงที่ถูกใช้งาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลได้ เช่น เรื่องของการปนเปื้อน, การกัดกร่อนและสารหล่อลื่นที่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งานที่คำนวณได้จึงมักจะเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น

หลายๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้งที่ไม่สามารถรวมเข้าไปกับการคำนวณได้ การทดสอบด้วยการจำลองสภาพหน้างานจริงจึงเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในการประเมินอายุการใช้งานของระบบในลักษณะงานนั้นๆ